เกี่ยวกับ ซาโตะ

ปรับปรุงล่าสุด 19/06/2562
เราคือใคร บจก. โคะโคโระ ซาโตะ

เราคือใคร บจก. โคะโคโระ ซาโตะ

บริษัท โคะโคโระ ซาโตะ จำกัด

เราคือผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายและผู้ให้บริการ สินค้าและบริการเพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกคน โดยมุ่งเน้นสินค้าและบริการที่ปลอดภัย เสริมสร้างการมีสุขภาพและอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืน

ทุกผลิตภัณฑ์และบริการของเรา อยู่บนพื้นฐานการวิจัยและพัฒนา ที่คำนึงถึงคุณค่าในการใช้ประโยชน์ และความปลอดภัยเป็นหลัก ซึ่งต้องเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่คำนึงถึงการเลือกใช้ทรัพยากร วัตถุดิบ หรือวิธีการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งเราเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทในโลกที่ใช้กระดาษ HashiSo เส้นใยธรรมชาติ 100% ที่ผลิตกระดาษ โดยใช้เส้นใยจากวิธีการปลูกทดแทนอันจะช่วยให้ทุกครั้งของการใช้เส้นใยมาผลิตกระดาษ ก็เท่ากับได้ร่วมปลูกผืนป่าให้เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการอันเยี่ยมยอด ที่เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนให้กับทุกคน ตามเจตนารมย์ของเรา