นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า และการคืนเงิน

1. นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

   ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) Shop SATO Thai สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสนับสนุนใดๆ หากลูกค้าไม่แจ้งให้เราทราบในช่วงเวลาที่ระบุไว้

สินค้าที่ทำการส่งคืน ต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า

สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่างนี้ มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า

หมายเหตุ

2. วิธีการส่งคืนสินค้า

เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางไลน์ @satothaifans พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และหลักฐานในการซื้อหรือใบเสร็จรับเงินสำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน พร้อมภาพถ่าย และเหตุผลในการขอเปลี่ยน/คืนสินค้า

เมื่อบริษัทได้รับคำร้องของท่าน บริษัทจะติดต่อท่านผ่านทางไลน์ส่วนตัวที่ท่านใช้ติดต่อเข้ามา หรือทางโทรศัพท์ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ท่านสามารถส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืน กลับมาที่ โดยระบุ

เคลมสินค้า ฝ่ายการตลาดออนไลน์ เลขที่ 19/3 หมู่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 84 ต. ในคลองบางปลากด อ. พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร 024612131

3. ตรวจสอบสถานะการคืนสินค้า

กระบวนการเปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางบริษัทได้ทำการประเมินสินค้าที่ได้รับคืนจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระบวนการประเมินสินค้านี้จะกระทำโดยฝ่าย QC อาจใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์ @satothaifans

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน

หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหาย ทางบริษัทยินดีเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งคืน โดยท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบสำรองค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืนก่อน เมื่อสินค้าถูกประเมิน อนุมัติรับคืนจากบริษัทฯ และบริษัทฯ ทำการเปลี่ยนสินค้าและจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการโอนเงินค่าจัดส่งคืนให้ท่านในภายหลัง และบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าใหม่กลับคืนท่านด้วย

5. การเปลี่ยนสินค้าใหม่

ทันทีที่ทางเราได้รับสินค้าของท่านคืน ทางเราจะทำการประเมินสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้าคืนของท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่  แล้วทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ที่กำหนดไว้ โดยท่านจะได้ข้อความทางไลน์แจ้งว่า เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่าน และท่านจะได้รับหมายเลขคำสั่งซื้อใหม่ด้วย

6. นโยบายการคืนเงิน

บริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้า โดยจะทำการคืนโดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น 

กรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 7-15 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน

1. สำเนาบัตรประชาชน 

2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน)

*ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า