นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท โคะโคโระ ซาโตะ จำกัด (เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547038295)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ และ/หรือการดำเนินธุรกิจของ บริษัท โคะโคโระ ซาโตะ จำกัด (เรียกรวมกันและเรียกแยกกันว่า “Shop SATO Thai” “พวกเรา” “ของพวกเรา” “เรา”) และอธิบายวิธีการว่าเราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร และปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยอย่างไร Shop SATO Thai รักษาความปลอดภัยและเก็บรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้ใช้เว็บไซต์ (เช่น www.shopsatothai.com) และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของ Shop SATO Thai (ซึ่งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือดังกล่าวเรียกรวมกันและเรียกแยกกันว่า “เว็บไซต์ (Site)” และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรานั้นเรียกว่า “แอพฯ (App)”) ไว้อย่างเคร่งครัด

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะช่วยคุณให้เข้าใจว่า เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้แก่เรา หรือข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับคุณอย่างไร และช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่เพียงพอก่อนที่จะตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณแก่เรา คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณในฐานะบุคคลหนึ่งไม่ว่าจริงหรือเท็จซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่สามารถใช้ระบุตัวตนของบุคคลได้จากข้อมูลนั้น หรือจากข้อมูลนั้นร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรมีหรืออาจสามารถเข้าถึงได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data)”) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล วันเดือนปีเกิด เพศ รายละเอียดข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลด้านความงาม รูป ภาพถ่ายส่วนบุคคล รหัสอุปกรณ์ รุ่นหรือระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อหรือความชอบของคุณ และข้อมูลอื่นใดที่เราเก็บรวบรวม ถ้าคุณถูกระบุตัวไว้หรือสามารถระบุตัวได้)

ในเวลาใดก็ตาม หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือข้อสงสัยอื่นๆ ประการใดว่าเราจัดการ คุ้มครอง และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทางอีเมลที่ shopsatothai@gmail.com

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นไปตามกฎหมายไทย

1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

• เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณได้จากหลายช่องทาง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ 

• เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนและเพื่อสร้างบัญชีในเว็บไซต์ของเราดาวน์โหลดหรือเข้าถึงแอพฯ ยินยอมให้แอพฯ เข้าถึงตำแหน่งของคุณสมัครสมาชิกหรือสร้างบัญชีกับโปรแกรมรอยัลตี้รีวอร์ด (Loyalty Rewards) หรือเข้าถึงข้อมูลสมาชิกรอยัลตี้รีวอร์ดที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ผ่านเว็บไซต์

• เข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือฟีเจอร์ (feature) เว็บไซต์อื่นๆ

• ร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือขอรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด การส่งเสริมการขาย หรือการติดต่อสื่อสารประเภทอื่นๆ

• ให้คะแนนและความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในฐานะลูกค้า

• ซื้อสินค้าผ่านทางร้านค้า หรือเว็บไซต์ของเรา

• สอบถามหรือให้ความเห็นผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่ shopsatothai@gmail.com

 และ/หรือ ติดต่อสื่อสารกับเรา หรือพนักงานขายของเรา ซึ่งรวมถึงในร้านค้าผ่านทางการลงชื่อเข้าใช้

• นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว เราอาจใช้เทคโนโลยีต่อไปนี้ (ซึ่งจะอธิบายต่อไปด้านล่าง) เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนแอพฯ หรือเว็บไซต์ (แล้วแต่กรณี) โดยอัตโนมัติ (แต่ละประเภทเรียกว่า “เทคโนโลยีไร้สาย (Mobile Technology)”):

• คุ้กกี้ (Cookies)

• แฟลชคุกกี้ (Flash Cookies)

• เว็บบีคอน เคลียร์พิกเซล หรือพิกเซลแท็ก (Web beacons, clear pixels, or pixel tags)

• แท็กการวิเคราะห์ (Analytical tags)

• บันทึกเซิร์ฟเวอร์ของเว็บ (Web server logs)

• เทคโนโลยีบ่งชี้ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Geo-location technologies)

โปรดพิจารณาข้อ 9 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย ตลอดจนวิธีการว่าเราใช้เทคโนโลยีไร้สายจัดการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณอย่างไร

• คุณไม่มีหน้าที่ที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราร้องขอ แต่อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์อาจมีความเป็นไปได้ว่า หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราร้องขอ เราอาจไม่สามารถจัดส่งสินค้า หรือบริการ หรือติดต่อกับคุณได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวจำเป็นต้องเก็บรวมรวบ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2 ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

เราไม่ทำหรือไม่มีเจตนาที่จะทำธุรกรรมใดๆ ทางเว็บไซต์โดยตรงกับบุคคลใดซึ่งเรารู้ว่าอายุน้อยกว่า 18 ปี หากคุณอายุน้อยกว่า 18 ปี คุณควรใช้เว็บไซต์โดยอยู่ภายใต้การดูแลของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเท่านั้น และไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่เรา การให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราเป็นการยืนยันว่าคุณมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

3 วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

• โดยปกติแล้ว Shop SATO Thai จะ/อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ดังต่อไปนี้

• จัดการ อำนวยความสะดวก ประมวลผล และ/หรือกระทำการในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการจำกัดหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หากคุณ

• เข้าสู่ หรือลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ โดยใช้ข้อมูลในการเข้าสู่ระบบ (login credentials) จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ หรือ

• ใช้ฟีเชอร์เครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ เช่น วิดเจ็ต (widgets) ปลั๊กอิน (plug-ins) และการแจ้งเตือนของเบราว์เซอร์ (browser push notifications) ที่มีบนหน้าเว็บไซต์ของเรา

การเข้าใช้เว็บไซต์ในลักษณะดังกล่าวอาจส่งผลให้ข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันระหว่างเราและบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น หากคุณกด “ถูกใจ” ใน Facebook ทาง Facebook อาจลงทะเบียนข้อเท็จจริงว่า คุณ “ถูกใจ” ผลิตภัณฑ์และอาจแสดง (post) ข้อมูลดังกล่าวของคุณบน Facebook (“เว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Social Networking Site)” หมายถึง แพลตฟอร์มออนไลน์หรือดิจิทัลที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการโดยบุคคลทั่วไปสามารถใช้สร้างเครือข่ายสังคม หรือความสัมพันธ์ทางสังคม หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ Facebook, Instagram, Twitter, TikTok) การดำเนินการตาม (1) หรือ (2) ข้างต้น ถือว่าคุณยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

• ตรวจสอบ ประมวลผล และ/หรือติดตามการใช้เว็บไซต์ของคุณเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การเชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้รอยต่อ ได้รับความสะดวกในการใช้งาน หรือเพื่อจัดการการใช้เว็บไซต์ให้กับคุณ และ/หรือเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้กับคุณ

• ประเมินและประมวลผลตามคำสั่งซื้อ และ/หรือ การสมัครเพื่อรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา

• ลงทะเบียนคุณในฐานะลูกค้าของ Shop SATO Thai และ/หรือดำเนินการประมวลผล และ/หรือบริหารจัดการบัญชีที่คุณอาจเปิดไว้กับเรา ซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมต่างๆ ของคุณบนเว็บไซต์ หรือการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมของคุณกับเรา

• จัดการ อำนวยความสะดวก ประมวลผล และ/หรือดำเนินการเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา รวมถึงธุรกรรมหรือกิจกรรมใดๆ ที่คุณได้ดำเนินการบนเว็บไซต์หรือหน้าร้านค้าของเรา ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงการประมวลผลคำร้อง คำสั่ง และธุรกรรมการชำระเงิน การดำเนินการเพื่อเข้าทำธุรกรรมและจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้กับคุณตามที่ร้องขอ โดยไม่เป็นการจำกัดหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ในกรณีที่คุณซื้อสินค้าเพื่อส่งมอบให้กับผู้รับซึ่งเป็นบุคคลที่สาม คุณยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวคุณต่อผู้รับที่เป็นบุคคลที่สามนั้นได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อของคุณ) นอกจากนี้ คุณรับทราบและยอมรับว่าการจัดส่งตามคำสั่งซื้อของคุณอาจเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประการที่เกี่ยวกับคุณเพื่อการจัดส่งนั้น เช่น ชื่อและรายละเอียดในการติดต่อคุณอาจถูกเปิดเผยบนหีบห่อพัสดุ ซองจดหมาย หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง (แล้วแต่กรณี) โดยบุคคลที่สามสามารถเห็นพัสดุ ซองจดหมาย หรือเอกสารดังกล่าวได้

• ดำเนินการตามคำสั่งของคุณ หรือตอบข้อซักถามที่มาจาก (หรืออ้างว่ามาจาก) คุณหรือตัวแทนของคุณ รวมถึงการตอบข้อสงสัยและข้อร้องเรียนของคุณที่ส่งถึงฝ่ายบริการลูกค้า หรือตอบสนองหรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา

• ติดต่อคุณหรือสื่อสารกับคุณผ่านทางโทรศัพท์/ข้อความเสียง ข้อความและ/หรือโทรสาร อีเมลและ/หรือไปรษณีย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและ/หรือจัดการการใช้เว็บไซต์ของคุณ การเป็นสมาชิก และ/หรือบัญชีของคุณที่มีกับเรา ความสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือการทำธุรกรรมใด ๆ ที่คุณทำกับเรา

โดยคุณรับทราบและยอมรับว่าการสื่อสารดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นการโต้ตอบกับคุณทางอีเมล เอกสาร หรือหนังสือแจ้งนั้นอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเพื่อการส่งมอบ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลภายนอกซองจดหมาย/หีบห่อเอกสารด้วย

• ให้บริการแก่คุณในฐานะเจ้าของบัญชีของเรา ลูกค้าของเรา สมาชิกของโปรแกรมรอยัลตี้รีวอร์ด (loyalty rewards) ของเรา หรือเมื่อมีการร้องขอจากคุณให้ดำเนินการหรือจัดการการเข้าร่วมในการแข่งขัน การเล่นเกมส์ และกิจกรรมทางสังคมที่เราจัดขึ้น

• แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูล (ตามดุลพินิจของเรา) ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น คำติชม หรือเนื้อหาของคุณ (รวมถึง เสียง วีดีโอ และอื่นๆ) (รวมกันเรียกว่า “คำติชม (Feedback)”) ที่คุณได้ให้ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคม บนเว็บไซต์หรือให้กับเรา (รวมถึงหน้าร้านค้า) กับผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น หรือกับสาธารณชน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน และ/หรือในกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อทำการตลาดหรือจัดแสดงธุรกิจของ Shop SATO Thai และ/หรือเพื่อแสวงหาลูกค้า และ/หรือเพื่อเผยแพร่คำติชมของคุณต่อสาธารณะซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจซื้อของผู้อื่น หรือเพื่อให้ข้อมูลต่อสาธารณะ หรืออื่น ๆ ซึ่งรวมถึงกรณีที่เราเปิดเผยชื่อของคุณพร้อมกับคำติชมของคุณ ทั้งนี้โดยไม่เป็นการจำกัดหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เราอาจ/จะประกาศหรือเผยแพร่คำติชมและชื่อของคุณบนแพลตฟอร์มสื่อสาธารณะ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต รายงานประจำปีของเรา (รวมถึงของบริษัทในเครือ) (หากมี) ฯลฯ และ/หรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการตลาด หรือวีดีโอเกี่ยวกับองค์กรที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยคุณให้ความยินยอมต่อการกระทำเช่นว่านั้น ดังนั้น โปรดอย่าให้คำติชมแก่เราหากคุณไม่ประสงค์จะเปิดเผยคำติชมดังกล่าวแก่สาธารณชน หากคุณต้องการให้คำติชมของคุณแก่เราโดยไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณชน โปรดแจ้งทางอีเมลมายังแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของเราที่ shopsatothai@gmail.com และใส่หัวข้อ (subject) โดยใช้คำว่า “ข้อมูลลับ (Confidential)”

• เมื่อคุณได้ให้ความยินยอม ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมผ่านเว็บไซต์ หน้าร้านค้า หรืออื่นๆ ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้านความงามของคุณ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้านความงามของคุณให้กับผู้ใช้รายอื่นบนเว็บไซต์ หรือต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่ออื่น ๆ (ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ หรืออื่นๆ) หรือผ่านทางแพลตฟอร์มการสื่อสารใดๆ ที่เราเลือกใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเอกสารการตลาดหรือวีดีโอเกี่ยวกับองค์กรของ Shop SATO Thai

• ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Due Diligence) หรือกิจกรรมการตรวจสอบอื่นๆ (รวมทั้งการตรวจสอบประวัติ) ตามกฎหมายหรือข้อบังคับ (ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศ) ที่บังคับใช้กับเราหรือบริษัทในเครือ/บริษัทร่วม และข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ (ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศ) ที่เราเห็นว่าใช้บังคับกับเราหรือบริษัทในเครือ/บริษัทร่วม และ/หรือวิธีการบริหารความเสี่ยงของเราตามที่กฎหมายกำหนด (ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศ) หรือที่เราหรือบริษัทในเครือ/บริษัทร่วมได้กำหนดขึ้น

• เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการทุจริต กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือการละเลยหรือประพฤติมิชอบ ไม่ว่าจะมีข้อสงสัยใดๆ จากที่กล่าวข้างต้นหรือไม่ก็ตาม ที่เกี่ยวกับการดำเนินการ และ/หรือการตรวจสอบข้อร้องเรียน

• ปฏิบัติตามกฎหมายไทย คำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล ข้อกำหนดของรัฐบาลหรือตามกฎหมายของประเทศอื่นๆ ที่บังคับใช้กับเราหรือบริษัทในเครือ/บริษัทร่วม ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายใดๆ ที่มีผลผูกพันเราหรือบริษัทในเครือ/บริษัทร่วม และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของแนวปฏิบัติที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานอื่นๆ (ไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรือต่างประเทศ) ที่เราหรือบริษัทในเครือ/บริษัทร่วมพึงต้องปฏิบัติตาม

• ปฏิบัติตามหรือเป็นไปตามคำร้องขอหรือคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ (ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ) ที่เราพึงต้องปฏิบัติตาม หรือตอบสนองต่อคำขอข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ กระทรวง คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกรณีนี้ เราอาจ/จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นหากได้รับคำขอหรือคำสั่ง

• ดำเนินการวิจัย (รวมถึงการวิจัยลูกค้า) การสำรวจความเห็น การสำรวจตลาด การวิเคราะห์และ/หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจ และ/หรือ การจัดทำข้อมูลประวัติลูกค้า) เพื่อปรับปรุงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของเรา หรือเพื่อทำให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับความสนใจ ข้อกังวล และความพึงพอใจของคุณมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ระหว่างคุณกับเรา หรือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการจำกัดหลักเกณฑ์ทั่วไปที่กล่าวมาข้างต้น  เราอาจ/จะส่งแบบสำรวจหรือสอบถามความเห็นคุณ โดยทางอีเมลหรือไปรษณีย์

• จัดเก็บ รวบรวมไว้ในคลัง (hosting) ทำสำรอง (backing up) (ไม่ว่าจะเป็นการกู้คืนระบบหรืออื่นๆ) ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะทำภายในหรือภายนอกประเทศไทย

• อำนวยความสะดวก จัดการ และ/หรือ ดำเนินการตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก หรือการตรวจสอบภายในธุรกิจของ Shop SATO Thai หรือของบริษัทในเครือ/บริษัทที่เกี่ยวข้อง

• เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณจะได้รับข้อมูลทางการตลาด การโฆษณา และสนับสนุนการขาย เอกสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การแข่งขัน การบริการและ/หรือกิจกรรมต่างๆ (รวมถึงกิจกรรมขององค์กรบุคคลที่สามที่ Shop SATO Thai อาจร่วมมือด้วย) ทั้งนี้ Shop SATO Thai (รวมถึงบริษัทในเครือ/บริษัทที่เกี่ยวข้อง) หรือองค์กรบุคคลที่สามดังกล่าวอาจขาย ทำการตลาด เสนอ จัดทำ มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือหรือทำกิจกรรมสนับสนุนการขายใดๆ ให้แก่คุณ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการและ/หรือกิจกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคต

• โดยทางไปรษณีย์ การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่อีเมลของคุณ ข้อความแจ้งเตือน การแจ้งเตือนรูปแบบอื่นในแอพฯ หรือโดยใช้เทคโนโลยี (เช่น เทคโนโลยีบ่งชี้ตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ (geo-location technology)) สำหรับแอพฯ ของเราบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และ/หรือผ่านโหมดการติดต่อสื่อสารอื่นใดที่ไม่ใช่ 3 DNC Mode ซึ่งคุณสามารถแสดงเจตนาไม่เข้าร่วม (opt out) หรือขอถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยส่งอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในกรณีนี้ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้ในอนุวรรค (2) ด้านล่าง หากคุณเข้าใช้หรือยอมรับหรือให้ความยินยอมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ให้ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมตามอนุวรรค (1) นี้ด้วย และ/หรือ

• เมื่อคุณได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งต่อการติดต่อสื่อสารโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งของ 3 DNC Mode ซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ การโทรศัพท์โดยใช้เสียง (voice call) การส่งข้อความ หรือการส่งโทรสาร (“3 DNC Modes”) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ในประเทศไทยของคุณ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกรณีนี้ ความในข้อนี้ไม่มีผลเป็นการจำกัดข้อ (ฒ) ข้างต้น ในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมแก่เราในการติดต่อคุณเพื่อทำการสำรวจข้อมูล ทั้งนี้ คุณอาจแสดงเจตนาไม่เข้าร่วม (opt out) ในภายหลังได้โดยส่งหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา

• ดำเนินงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจ หรือธุรกรรมดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Shop SATO Thai ในฐานะเป็นผู้เข้าร่วม หรือที่มีบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือของ Shop SATO Thai เป็นผู้เข้าร่วม หรือที่มี Shop SATO Thai และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือของ Shop SATO Thai เป็นผู้เข้าร่วม และอาจมีองค์กรบุคคลที่สามอื่นๆ เป็นผู้เข้าร่วมในการทำธุรกรรมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ “ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจ (business asset transaction)” หมายถึง การซื้อ การขาย การเช่า การควบรวมกิจการ หรือการได้มา การจำหน่าย หรือการจัดหาเงินทุน ขององค์กรหรือส่วนหนึ่งขององค์กร หรือธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ ขององค์กร

• ใช้และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา รวมถึงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในและนอกประเทศไทย

• ในกรณีที่มีการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลนิรนาม คุณรับทราบว่า  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้แล้วนั้นจะไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป และข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายนั้นจะไม่ถูกนำมาบังคับใช้กับข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนดังกล่าว

• เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกจัดเก็บ และจัดทำสถิติและทำการวิจัยภายใน และ/หรือ เพื่อการรายงานตามกฎหมาย และ/หรือตามหน้าที่ที่กำหนดให้ต้องบันทึกข้อมูลของ Shop SATO Thai หรือบริษัทในเครือ/บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ

• เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานของ Shop SATO Thai กลุ่มบริษัทของ Shop SATO Thai หรือบริษัทแม่ของ Shop SATO Thai รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรายงานผลการดำเนินงานของ Shop SATO Thai (“กลุ่มบริษัทของ Shop SATO Thai” หมายถึง Shop SATO Thai บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทร่วมที่ตั้งอยู่ทั่วโลก)

(วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 ข้างต้นนี้ เรียกรวมกันว่า “วัตถุประสงค์”)

• เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกรณีนี้ คุณรับทราบและยินยอมให้ Shop SATO Thai แบ่งปันข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ใดๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายจะไม่ถูกนำมาใช้บังคับกับข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ รวมถึงการจัดการหรือประมวลผลข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนนั้นด้วย

• ข้อมูลโดยรวม เราอาจแบ่งปันข้อมูลโดยรวมที่ไม่สามารถระบุตัวตนเกี่ยวกับลูกค้าของเรานั้นกับผู้ลงโฆษณาและพันธมิตรด้านการตลาด

• การโฆษณาโดยอ้างอิงพฤติกรรมของผู้บริโภค บุคคลที่สามสามารถใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ เพื่อเสนอโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความสนใจของคุณ โดยโฆษณาดังกล่าวอาจปรากฏขึ้นเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ หรือใช้อินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อเข้าชมเว็บไซต์อื่นๆ

4 การแบ่งปัน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

• Shop SATO Thai อาจ/จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อข้างต้น เพื่อให้บุคคลที่สามดังกล่าวสามารถดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อข้างต้น คุณรับทราบ ตกลง และยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม (ไม่ว่าในหรือนอกประเทศไทย)  เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อข้างต้นได้ รวมถึงให้บุคคลที่สามดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อข้างต้น  ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการจำกัดหลักเกณฑ์ทั่วไปที่กล่าวมาข้างต้นหรือที่กล่าวไว้ในข้อ 3 ให้บุคคลที่สามหมายรวมถึง บุคคลดังต่อไปนี้

• บริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทในเครือ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงประเทศที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก แนบท้ายนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

• ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ประมวลผลหรือจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเราหรืออื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการ หรือบริการอื่นๆ ให้กับเรา เช่น ศูนย์รับฝากอีเมล (mailing house) ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ (call center) บริษัทโทรคมนาคม บริษัทโลจิสติกส์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูล (data center)

• คู่ค้าทางธุรกิจของเรา

• ผู้รับโอน หรือผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับโอนกิจการจาก Shop SATO Thai หรือนิติบุคคลที่ควบรวมกิจการ ในกรณีที่ Shop SATO Thai ควบรวมกิจการเข้าเป็นนิติบุคคลดังกล่าว

• บุคคลอื่นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายหรือข้อบังคับหรือคำสั่งศาล

• บุคคลที่สามที่ Shop SATO Thai เปิดเผยข้อมูลให้ตามวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อข้างต้น และบุคคลที่สามดังกล่าวเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อข้างต้นนั้น

• เราให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการของเราเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ และเราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเหล่านั้นเพื่อเคารพและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรากำหนดให้ผู้ให้บริการของเราต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา และตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด อีกทั้งห้ามมิให้ผู้ใช้บริการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

• ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกถ่ายโอนออกจากประเทศไทย เราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการถ่ายโอนดังกล่าว รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศที่มีหน้าที่ตามกฎหมายนั้น จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโอนไปภายใต้มาตรฐานการคุ้มครองที่เทียบเท่ากับที่กฎหมายกำหนด

5 กรณีที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม

• ในกรณีที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นนอกเหนือจากตัวคุณเองกับ Shop SATO Thai ให้ถือว่าคุณได้ให้คำรับรองและคำยืนยันกับ Shop SATO Thai ดังต่อไปนี้

• ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เรา คุณจะได้รับหรือได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกนำมาเปิดเผยนั้นแล้ว  โดยที่

• บุคคลนั้นอนุญาตให้คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่ Shop SATO Thai ตามวัตถุประสงค์ และ

• บุคคลนั้นอนุญาตให้ Shop SATO Thai เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในข้อ 3 ข้างต้น

• ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของบุคคลดังกล่าวที่คุณเปิดเผยกับเราเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และ

• คุณมีอำนาจในการกระทำการในนามของบุคคลดังกล่าว และคุณมีอำนาจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นกับ Shop SATO Thai รวมถึงให้ Shop SATO Thai เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามวัตถุประสงค์

6 คำร้องขอเข้าถึง และ/หรือ แก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

• คุณอาจขอเข้าถึง และ/หรือ แก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของเรา โดยส่งคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับเรา ในการดำเนินการตามคำขอดังกล่าว เราจำเป็นต้องขอให้คุณให้ข้อมูลบางประการเพื่อยืนยันตัวตนและลักษณะคำขอของคุณ  กรุณาส่งคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่ shopsatothai@gmail.com

• กรณีคำร้องขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเราได้รับข้อมูลจากคุณเพียงพอต่อการดำเนินการตามคำร้องขอแล้ว  เราจะจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่คุณภายใน 30 วัน  ในกรณีที่เราไม่สามารถตอบกลับคุณได้ภายใน 30 วัน เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงกำหนดเวลาที่เร็วที่สุดที่เราจะสามารถจัดหาข้อมูลตามคำร้องขอของคุณได้

• กรณีคำร้องขอแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเราได้รับข้อมูลจากคุณเพียงพอต่อการดำเนินการตามคำร้องขอแล้ว  เราจะดำเนินการตามคำร้องขอซึ่งรวมถึงการแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน 30 วัน ในกรณีที่เราไม่สามารถตอบกลับคุณได้ภายใน 30 วัน  เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงกำหนดเวลาที่เร็วที่สุดที่เราจะสามารถแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลตามคำร้องขอของคุณได้

• นอกจากนี้ เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราตามสมควรสำหรับการดำเนินการและประมวลผลตามคำร้องขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งค่าธรรมเนียมโดยประมาณเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่คุณ โปรดรับทราบว่า  เราไม่จำเป็นต้องตอบสนองหรือดำเนินการตามคำร้องขอเข้าถึงข้อมูลของคุณจนกว่าคุณจะตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมเช่นว่านั้น

7 คำร้องขอเพิกถอนความยินยอม

• คุณอาจขอเพิกถอนความยินยอมของคุณสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเรา โดยส่งคำร้องขอไปที่ shopsatothai@gmail.com

• เราจะดำเนินการตามคำร้องขอของคุณภายในระยะเวลาอันสมควรนับแต่วันที่มีคำร้องขอเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว และเราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในคำร้องขอของคุณอีกหลังจากนั้น เว้นแต่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

• อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมอาจทำให้เกิดผลทางกฎหมายบางประการจากการเพิกถอนนั้น ในกรณีนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการเพิกถอนความยินยอมที่คุณได้ให้ไว้กับเราเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งหมายความว่า เราอาจไม่สามารถทำธุรกรรมที่คุณได้เข้าทำกับเราไว้ให้สมบูรณ์ได้ หรือไม่สามารถสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราต่อไป หรือไม่สามารถส่งข้อมูลที่คุณร้องขอได้ โดยตัวอย่างดังกล่าวนี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์

8 การคุ้มครองและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

• เราจะใช้มาตรการตามสมควรเพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและโดยปลอดภัย และเราจะใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการจัดการองค์กรที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทำลายข้อมูลโดยผิดกฎหมาย การสูญหายหรือถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ การเปิดเผยหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการดำเนินการในรูปแบบอื่นอย่างผิดกฎหมาย เราจะไม่ให้เช่า แลกเปลี่ยน แจกจ่าย หรือขาย ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเราแก่บุคคลที่สาม  เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้ทำได้

• เราจะจัดการรักษาความปลอดภัยตามสมควร เพื่อให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองและมีความปลอดภัยเพียงพอ เราจะมีการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง รวบรวม ใช้ เปิดเผย ทำสำเนา ดัดแปลง รั่วไหล สูญเสีย เสียหาย และ/หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม เราไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นกรณีที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

• ในกรณีที่เราอาจต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อคุณหรือเปิดเผยต่อองค์กรอื่น เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นถูกต้องและครบถ้วน อย่างไรก็ตาม คุณต้องแจ้งความเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับเราแต่แรก เพื่อปรับปรุงให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน  เราจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ซึ่งคุณมิได้แจ้งขอให้แก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับเราแต่แรก

• เรามีมาตรการในการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเราถูกทำลาย และ/หรือ ถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยทันทีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า (1) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ตรงกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้อีกต่อไป และ (2) ไม่จำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป

• เพื่อความสะดวกของคุณ แอพฯ มีระบบที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบของแอพฯ ได้โดยไม่ต้องใส่รหัสผ่านใหม่ทุกครั้งที่เข้าใช้แอพฯ  หากคุณเลือกเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องใส่รหัสผ่านดังกล่าว  คุณควรตระหนักว่า บุคคลที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณอาจเข้าใช้และเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีของคุณ และอาจสามารถสั่งซื้อผ่านบัญชีของคุณได้ ด้วยเหตุนี้ หากคุณเลือกที่จะเข้าใช้แอพฯ โดยยังคงเข้าสู่ระบบค้างไว้ในอุปกรณ์ของคุณต่อไป เราแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณเปิดใช้คุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยโดยตั้ง “รหัสผ่าน (Passcode Lock)” บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เพื่อป้องกันการเข้าถึงและใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมถึงเข้าถึงบัญชีของคุณผ่านแอพฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต  ในกรณีที่คุณสงสัยว่ามีการใช้บัญชีหรือรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด คุณตกลงว่า เราจะไม่รับผิดชอบต่อการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ซึ่งได้ทำไว้กับเราโดยใช้บัญชีผ่านแอพฯ ของคุณ เนื่องจากเรามีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่า คุณเป็นผู้ใช้บัญชีของคุณผ่านแอพฯ นั้นเอง

9 คุกกี้และเทคโนโลยีไร้สาย

• คุกกี้ (Cookies) ผู้ใช้เว็บไซต์โปรดรับทราบว่า Shop SATO Thai อาจฝาก “คุกกี้” ไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อระบุตัวตนคุณ  คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่ถูกส่งออกจากเซิร์ฟเวอร์ระหว่างช่วงเวลาการค้นดูข้อมูล โดยธรรมดาแล้วคุกกี้จะถูกเก็บไว้บนฮาร์ดไดร์ฟของคอมพิวเตอร์ และถูกใช้โดยเว็บไซต์เพื่อลอกเลียนการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องไปยังเว็บไซต์ มาตรการรักษาความปลอดภัยได้ถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์รับทราบว่า Shop SATO Thai ไม่ได้ควบคุมการถ่ายโอนข้อมูลไปยังผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ดังนั้น Shop SATO Thai จะไม่รับผิดชอบต่อการทำผิดต่อการรักษาความปลอดภัยหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้ข้อมูลใดๆ นั้นบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งมิได้เกิดจากความผิดของ Shop SATO Thai ทั้งนี้ เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย  คุกกี้เพียงบางประเภทเท่านั้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คุณอาจปรับแต่งบราวเซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การปรับแต่งเช่นนั้นอาจหมายความว่า คุณอาจไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการให้บริการหรือฟีเจอร์บนเว็บไซต์ ในกรณีที่ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้ดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อข้างต้น  กรณีที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์ต่อไป ให้ถือว่าคุณตกลงยอมรับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า เราไม่สามารถควบคุมการใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สามได้

• แฟลชคุกกี้ (Flash Cookies) “แฟลชคุกกี้” (เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Local Shared Objects หรือ “LSOs”) เป็นไฟล์ข้อมูลที่คล้ายกับคุกกี้ เว้นแต่ว่าสามารถจัดเก็บข้อมูลที่ซับซ้อนได้มากขึ้น แฟลชคุกกี้ใช้เพื่อจดจำการตั้งค่า การกำหนดลักษณะ และการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิดีโอ เกมส์แบบโต้ตอบ (interactive gaming) และบริการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

• เว็บบีคอน (Web Beacons) เว็บบีคอนเป็นภาพกราฟิกขนาดเล็กบนหน้าเว็บ หรือในอีเมลที่สามารถใช้บันทึกหน้าเว็บและโฆษณาที่ผู้ใช้คลิก  หรือติดตามประสิทธิภาพของการทำการตลาดทางอีเมล

• แท็กการวิเคราะห์ (Analytics Tags) เราใช้แท็กวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์ว่า ลูกค้าของเราชอบทำอะไร และฟีเชอร์และโฆษณาของเรามีประสิทธิภาพเพียงใด  นอกจากนี้แท็กดังกล่าวยังสามารถช่วยเราในการกำหนดค่าการใช้งานเบราเซอร์และการซื้อสินค้าของคุณได้  เราอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านทางแท็กวิเคราะห์หรือลิงก์ที่ติดตามร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเรากับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ (เช่น ประวัติการซื้อและข้อมูลประชากร)  เราทำงานร่วมกับบริษัทอื่นๆ บ่อยครั้ง เช่น Bento Web เพื่อช่วยในการติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล แต่บริษัทดังกล่าวถูกห้ามมิให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

• บันทึกเซิร์ฟเวอร์ของเว็บ (Web Server Logs) บันทึกเซิร์ฟเวอร์ของเว็บ คือ บันทึกกิจกรรมที่สร้างขึ้นโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเว็บเพจที่คุณร้องขอไปยังเบราเซอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น บันทึกเซิร์ฟเวอร์ของเว็บอาจบันทึกคำค้นหาที่คุณป้อนหรือลิงก์ที่คุณคลิกเพื่อให้เว็บเพจปรากฏขึ้น บันทึกเซิร์ฟเวอร์ของเว็บอาจบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเบราเซอร์ของคุณ เช่น ที่อยู่ IP และคุกกี้ที่ตั้งค่าไว้ในเบราเซอร์ของคุณโดยเซิร์ฟเวอร์

• เทคโนโลยีบ่งชี้ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Geo-Location Technologies) เทคโนโลยีบ่งชี้ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ หมายถึง เทคโนโลยีที่อนุญาตให้เราสามารถระบุตำแหน่งของคุณได้ เราอาจขอให้คุณระบุข้อมูลสถานที่ด้วยตนเอง (เช่น รหัสไปรษณีย์ของคุณ) หรือเปิดใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อส่งข้อมูลตำแหน่งที่แม่นยำ ตัวอย่าง เช่น ในครั้งแรกที่คุณดาวน์โหลดแอพฯ คุณจะ/อาจถูกขอให้เลือกระหว่างการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แอพฯ เข้าถึงตำแหน่งของคุณ และ/หรือส่งการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปให้คุณ หากคุณเลือก “ไม่อนุญาต” คุณได้แสดงเจตนาไม่ให้แอพฯ เข้าถึงตำแหน่งของคุณ เพื่อแจ้งเตือนข้อเสนอพิเศษเฉพาะสถานที่ให้แก่คุณ หากคุณเลือก “ตกลง” แอพฯ จะสื่อสารกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและรวบรวมข้อมูลบางอย่างตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ เพื่อส่งข้อเสนอที่ตรงเป้าหมายให้ตามตำแหน่งของคุณ คุณสามารถเลือกแสดงเจตนาไม่ยินยอมแบ่งปันข้อมูลตำแหน่งให้กับแอพฯ โดยเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ

• เราใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตโดย Bento Web (หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ) และในบางกรณี นักพัฒนาซอฟต์แวร์รายอื่นทำให้แอพฯ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสร้างประสบการณ์การใช้งานเฉพาะสำหรับคุณ เพื่อทำให้คุณได้รู้ถึงข้อเสนอในร้านค้า กิจกรรม  และผลิตภัณฑ์  หากคุณเปิดใช้งานการเข้าถึงตำแหน่งของคุณ Shop SATO Thai อาจรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่รวมอยู่ในแอพฯนั้นด้วย

• ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ รวมถึงรุ่น ระบบปฏิบัติการ และข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน

• สถานะของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (เช่น เปิดหรือปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง เปิดหรือปิดบลูทูธ เปิดหรือปิด WiFi เปิดหรือปิดการเชื่อมต่อข้อมูล และข้อมูลอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน)

• ข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชั่น และการใช้แอพฯ ของคุณ เช่น การใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การทำงานหรือการคลิกบนข้อความแจ้งเตือนหรือเนื้อหา รวมทั้งคำอนุญาตใช้งานแอพฯ (เช่น ส่งการแจ้งเตือน ใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง ใช้บลูทูธ และข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกัน)

• ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะสมาชิกบิวตี้พาสของคุณ (หากมี) และผลิตภัณฑ์ที่คุณให้ความสนใจ (รวมถึงรายการผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตะกร้า (Basket) ของคุณ ในรายการที่คุณอยากได้ (Wishlist) หรือที่คุณได้สั่งซื้อไว้)

• ข้อมูลที่คุณอาจให้กับเราโดยเข้าร่วมตอบแบบสำรวจ การเขียนถึงสถานที่ที่คุณเข้าชม การให้คำติชม การส่งคำถามหรือการตอบสนองต่อคำร้องขอข้อมูล

• การเก็บรวบรวมตำแหน่งของคุณเป็นระยะ ๆ (เช่น พิกัดละติจูดและลองจิจูด) และเวลาของวัน หรือตำแหน่งของคุณ เมื่อ/ถ้าอุปกรณ์ของคุณอยู่ใกล้กับร้านค้าหรือสถานที่อื่น ๆ และ

• คุณลักษณะของเครือข่าย Wi-Fi ที่มองเห็นได้จากอุปกรณ์ของคุณ

10 ข้อมูลการลงทะเบียน

หน้าเว็บไซต์ของเรามีพื้นที่ที่คุณสามารถส่งข้อมูลมายังเรา (เช่น บริการลงทะเบียนของเรา) และเรายังมีฟีเจอร์ (เช่น คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามผลการปฏิบัติงาน) ที่รวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราโดยอัตโนมัติ ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน คุณต้องระบุรหัสผ่าน ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง ฯลฯ  และถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องเก็บรักษารหัสผ่านของคุณไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด

11 การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

วิธีปฏิบัติในการรักษาความเป็นส่วนตัวของเราจะถูกประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถในการตอบสนองกับเทคโนโลยีใหม่ๆ วิธีปฏิบัติทางธุรกิจ และความต้องการของลูกค้าของเรา  นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอาจเปลี่ยนแปลงจากการที่เราปรับการบริการของเราให้ทันสมัยและมีความหลากหลายยิ่งขึ้น Shop SATO Thai ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในเวลาใดก็ได้  และจะแจ้งให้คุณทราบถึงนโยบายล่าสุดที่เป็นปัจจุบันบนหน้าเว็บไซต์ หากคุณต้องการได้รับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดของเรา กรุณาตรวจสอบบนเว็บไซต์ หรือส่งคำร้องขอของคุณมาทางอีเมลที่ shopsatothai@gmail.com

12 ปัญหา ข้อสงสัย ข้อร้องเรียน

• หากคุณมีคำถามใดๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือหากคุณต้องการขอเข้าถึงหรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอเพิกถอนความยินยอมของคุณ กรุณาติดต่อ หรือส่งคำร้องขอของคุณไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ shopsatothai@gmail.com

• หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจติดต่อเราตามรายละเอียดด้านบน เราจะสอบสวนคำร้องเรียนของคุณ และจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

13 บททั่วไป

• ความยินยอมของคุณที่ได้รับตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมเพิ่มเติม และไม่แทนที่ความยินยอมอื่นใดที่คุณได้ให้ไว้กับ Shop SATO Thai ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

• เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกรณีนี้ หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้องค์กรเช่นเดียวกับเราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยปราศจากความยินยอมของคุณได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดตามกฎหมายดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป

• ในกรณีที่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น ให้ยึดถือตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาไทย


ภาคผนวก ก

ประเทศที่ผู้รับในต่างประเทศน่าจะตั้งอยู่

อารูบา ออสเตรเลีย สาธารณรัฐออสเตรีย ราชอาณาจักรบาห์เรน บาร์เบโดส ราชอาณาจักรเบลเยียม เบอร์มิวดา สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล แคนาดา สาธารณรัฐชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐโคลอมเบีย สาธารณรัฐเช็ก ราชอาณาจักรเดนมาร์ก สาธารณรัฐโดมินิกัน สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรีซ กวม ฮ่องกง สาธารณรัฐฮังการี สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ รัฐอิสราเอล สาธารณรัฐอิตาลี ญี่ปุ่น สาธารณรัฐคาซัคสถาน รัฐคูเวต สาธารณรัฐเลบานอน ราชรัฐลักเซมเบิร์ก มาเก๊า มาเลเซีย สหรัฐเม็กซิโก มองโกเลีย ราชอาณาจักรโมร็อกโก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ สาธารณรัฐปานามา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐโปแลนด์ สาธารณรัฐโปรตุเกส รัฐกาตาร์ โรมาเนีย สหพันธรัฐรัสเซีย ไซปัน ซาอุดีอาระเบีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ราชอาณาจักรสเปน ราชอาณาจักรสวีเดน สมาพันธรัฐสวิส(สวิตเซอร์แลนด์) ไต้หวัน ไทย สาธารณรัฐตุรกี ยูเครน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักรอังกฤษ สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม